Wednesday, November 16, 2011

Mazhab-mazhab yang pupus


ASSALAMUAIKUM...!!. ^^

Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menambah keimanan kita kepada Allah pada hari ini.~
sebenarnyee..saya x tahu nk post ape....
tp disebabkan geram x dapat jawab soalan exam baru-baru nie...
saya telah bercadang untuk post tentang MAZHAB-MAZHAB yang dah pupus...
MAZHAB-MAZHAB YANG TELAH PUPUS

Kategori-kategori mazhab Sunni yang muncul terdapat sebahagian daripadanya yang hanya tersebar untuk beberapa ketika sahaja. Dimana ekoran beberapa faktor tertentu ia lenyap berlalu dan tidak mendapat tempat. Untuk itu, apa yang dapat dijelaskan di sini mengenai Mazhab Sunni yang telah berlalu antaranya ialah:-MAZHAB AL-ZAHIRI
Sudut sejarahnya Mazhab tersebut mula muncul di Baghdad sekitar pertengahan kurun ke-3 Hijrah. Ia telah diasaskan oleh Daud ibn Ali ibn Khalaf al-Ashfihani yang lebih terkenal dengan gelaran Abu Sulaiman al-Zahiri. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 200 Hijrah(1). Ada pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 202 Hijrah. Pada peringkat permulaannya, Daud al-Zahiri menimba ilmu, berdamping dengan para sahabat, murid Imam Syafi’i serta pernah mengikut mazhab Syafi’i ,bahkan beliau ada mengarang kitab berkenaan dengan manaqib Imam al-Syafie. Mazhabnya di namakan mazhab zahiri kerana beliau berpegang kepad zahir lafaz Al-Quran dan Al-Sunnah. Beliau menolak penggunaan ta’wil dan qias dan penggunaan al-ra’y serta ijtihad yang lain. Oleh itu, dasar mazhabnya adalah nas-nas daripada al-Kitab, al-Sunnah dan Ijma’ sahaja. Namun begitu, selepas itu beliau meninggalkannya serta mengasaskan mazhab tersendiri. Beliau meninggal dunia pada tahun 270 Hijrah.

Dasar Mazhab Zahiri

Pembinaan dan asas utama mazhab Zahiri ialah berdasarkan dalil sebagaimana berikut, iaitu:-


a. al-Qur’an

Dimana usul mazhab tersebut ialah zahir nas-nas yang dipetik daripada al-Qur’an. Hujah serta alasan yang dikemukan oleh beliau kerana segala-segalanya telah lengkap dan dijelaskan di dalam al-Qur’an. Iaitu sama ada penjelasan secara langsung daripada al-Quran itu sendiri atau ia dijelaskan menerusi hadis. Erti kata lain, mereka beramal dengan lafaz zahir yang terbentuk daripada nas-nas al-Qur’an dan Hadis selagi tidak ada apa-apa dalil atau pertunjuk lain yang membolehkan ia diabaikan atau ditinggalkan.

Menurut mazhab al-Zahiri juga, segala lafaz suruhan membawa erti wajib, melainkan jika terdapat dalil lain atau nas lain yang menunjukkan sebaliknya. Antara dasar dan pegangan mereka ialah firman Allah:-

Terjemahan: Kemudian jika kamu berbantah-bantah( berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada(Kitab) Allah (al-Quran) dan (Sunnah) rasul-Nya.
(Surah An-Nisa’: 59)

b. Hadis

Selain daripada itu juga, usul mazhab tersebut juga ialah zahir nas-nas yang dipetik daripada Hadis. Dimana hadis dengan al-Qur’an saling lengkap melengkapi dan mejelaskan terhadap sesetengah hukum yang perlu penjelasan. Antara lain mereka berhujah dengan sabda Baginda: (2)

ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا امرتكم بسيء فأتوامنه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه
(2) Diriwayatkan oleh Imam MuslimMaksudnya: Tinggalkan (dari bertanyakan kepadaku) sesuatu yang telah aku tinggalkan pada kamu. Sesungguhnya kehancuran umat sebelum kamu disebabkan mereka banyak pertanyaan terhadap nabi-nabi mereka. Apabila daku perintahkan sesuatu terhadap kamu, lakukanlah semampu kamu. Kiranya pula daku menegah terhadap kamu, maka jauhilah ia.

Untuk itu, apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. atau ditegah oleh Baginda, ia membawa erti tidak wajib serta tidak haram. Justeru, hukumnya menjadi harus. Untuk itu, tidak perlu kepada apa-apa dalil lain lagi, seperti: al-Qiyas atau lainnya.

c. Ijma’

Mazhab al-Zahiri hanyalah bertindak menerima ijma’ sebagai sumber perundangan ketika mana ketiadaan atau waktu tidak ada nas sahaja. Seterusnya pula, penerimaan Ijma’ itu dengan berdasarkan syarat tertentu pula. Iaitu ia mestilah hasil persepakatan dari seluruh ulama’ dan mujtahid yang ada, bukannya persepakatan golongan dan di wilayah tertentu sahaja. Justeru, berdasarkan syarat yang amat ketat sebegitu seolah-olah menunjukkan bahawa mazhab al-Zahiri bertindak menolak berhujah dengan ijma’.

d. Ijtihad

Seterusnya beliau membuka ruang atau pintu ijtihad, tetapi bertindak menolak segala sumber perundangan al-Ra’yi lain, iaitu: al-Qiyas, al-Istihsan, dan selain daripada keduanya.

Sebagai rumusannya, dasar serta kaedah istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab al-Zahiri banyak membuka ruang atau tidak banyak memberi kelonggaran. Untuk itu, dasar mereka banyak membawa percanggahan dengan jumhur imam mazhab Sunni lain.

Fiqh Mazhab al-Zahiri

Antara Fiqh dalam mazhab al-Zahiri yang dapat dikemukakan disini ialah:

i) tidak jatuh talak melainkan dengan salah satu daripada tiga lafaz tersebut sahaja, iaitu: al-Talak((الطلاق, al-Tasrih, dan al-Firaq. Dimana selain daripada tiga lafaz tersebut dikira tidak jatuh talak, biarpun diniatkan atau tidak diniatkan. Untuk itu, ia menunjukkan bahawa talak secara sindiran atau kinayah tidak membawa apa-apa kesan hukum menurut mereka.

ii) Talak tidak harus sama sekali dilakukan secara perwakilan. Untuk itu, talak yang dilakukan secara bertulis atau surat tidak membawa apa-apa kesan.

iii) Jual beli, talak dan rujuk mestilah dilaksanakan dengan bersaksi. Ia dikira tidak sah jika berlangsung tanpa saksi yang adil.

iv) Wajib terhadap isteri berharta atau kaya memberi nafkah atau membantu mengurangkan beban suaminya yang susah dan miskin. Hal itu mereka berpegang dengan dalil sebagaimana firman Allah:

v) Perkahwinan pertama atau akad perkahwinan buat pertama kali adalah wajib hukumnya. Mereka berpendapat demikian dengan berdasarkan dalil perintah yang bererti wajib. Sebagaimana firman Allah:

Sumbangan Daud Zahiri

Pada peringkat awal sahaja, mazhab al-Zahiri mendapat sambutan, namun pada kurun kelima hijrah ia menjadi merosot dan pada kurun kelapan mazhab tersebut telah lenyap sama sekali. Di mana kesan tinggalan serta dasar mereka hanya termaktub dalam kitab-kitab Fiqh sahaja. Mazhab al-Zahiri tersebut sebelumnya pernah tersebar di Baghdad, Iraq serta Parsi. Seterusnya Mazhab tersebut juga diikuti oleh segelintir masyarakat di Afrika dan Andalus. Untuk menyebarkan alirannya, Daud al-Zahir telah mengarang beberapa buah kitab berdasarkan bab
Fiqh, antaranya yang utama adalah: Kitab Ibtal al-Taqlid, Kitab Ibtal al-Qiyas, Khabar al-Wahid, Kitab al-Mujib Li al-‘Ilm, Kitab al-Hujjah serta Kitab al-Mufassir wa al-Mujmal.

Pendokong Mazhab al-Zahiri

Mazhab al-Zahiri pernah disebarkan dan serta dikembangkan oleh anaknya Muhammad ibn Daud (m.297H) . Selepas itu ia dikembangkan pula oleh Ibn al-Mughallis (m.324H). Namun begitu, antara mereka yang terkenal serta banyak mendokong ke arah penyebaran mazhab al-Zahiri ialah Ibn Hazm al-Zahiri. Nama sebenar beliau ialah Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, yang telah meninggal dunia pada tahun 456 Hijrah.
Ibn Hazm merupakan seorang ulama yang pakar dalam semua bidang di Andalus. Beliau bertungkus lumus menyebarkan dan mengembangkan mazhab tersebut dan mempertahankannya dengan mengarang kitab khusus, antaranya adalah:

i) Kitab al-hakam fi usul al-ahkam yang berkaitan dengan usul al-Fiqh serta dibukukan dalam lapan juzu’.

ii) Kitab al-Nubaz al-Fiqh al-Zahiri

iii) Kitab al-Mahalla fi Furu’ al-Fiqh. Ia merupakan kitab yang berkaitan dengan Fiqh serta dibukukan dalam sebelas juzu’

iv) Kitab al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ fi al-Nihal.
Di dalam kitab al-Mahalla beliau menyebut pandangan-pandangan mazhab al-Zahiri dan menolak pandangan yang bercanggah denganya. Ibn Hazm terkenal sebagai seorang yang keras ketika menolak pandangan orang lain dan ketika berdebat. Beliau juga memberi gelaran yang buruk terhadap orang yang bercanggah denganya. Oleh itu, beliau di pandang aib oleh para ulama. Namun ini tidak menghalang kita daripada mendapat manfaat daripada kitab dan ilmunya yang luas itu. Dalam kitab al-hakam fi usul al-ahkam beliau menjelaskan tentang dasar-dasar mazhab al-zahiryy, mendebat pendapat yang bercanggah dengannya dan menyebut dalil-dalil yang menyokong pendapatnya.

MAZHAB AL-TABARI
Pengasasnya ialah Abu Ja’afar Muhammad ibn Jarir yang lebih terkenal dengan gelaran al-Tabari. Beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijrah, dalam daerah Amal di Tabarasan dan meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah. Beliau pernah berguru dan mendalami ilmu Hadis dan Fiqh dengan ulama terkemuka, antaranya adalah: Imam Syafi’i, Malik, serta Abu Muqatil dari kalangan ahli Ra’yi. Beliau juga banyak mengambil ilmu dan Fiqh khasnya dari ulama di Iraq dan wilayah-wilayah lain.
Akhirnya al-Tabari dapat menguasai pelbagai bidang ilmu, seperti: al-Quran, Nahu, Syair, Bahasa Fiqh, dan lainnya serta mencapai tahap Mujtahid Mutlak sekaligus mengasaskan mazhab tersendiri. Beliau juga mempunyai sahabat serta pengikut setia yang berpegang dengan mazhabnya dan turut memperluaskannya sekaligus mempertahankannya. Antara murid dan pengikut al-Tabari ialah: Ali ibn Abdul Aziz dan Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abu al-Thalj al-Khatib. Mazhab al-Tabari mendapat pengaruh serta tersebar di Baghdad, Iraq hingga pertengahan kurun kelima Hijrah sahaja, selepas itu ia menjadi pudar dan lenyap.

KITAB-KITAB KARANGAN AL-TABARI

Untuk menyebarkan mazhab Fiqh beliau, al-Tabari telah menulis banyak kitab yang merangkumi pelbagai bidang. Antara karya beliau yang amat berharga ialah:

i. Jami’ al bayan an Ta’wil ay al-Quran (lebih dikenali sebagai Tafsir al-Tabari). Dalam kitab tafsirnya ini, kita boleh dapati banyak hukum-hukum fiqh yang dirumuskan daripada ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu, pendapat para fuqaha’ silam sama ada yang mazhabnya masih kekal atau sudah lenyap juga banyak terdapat dalam kitab tersebut. Setiap pengkaji ilmu fiqh atau sesiapa yang mahu mendalami pengkajian terhadap pendapat-pendapat para fuqaha’ sepatutnya mengambil berat terhadap kitab tersebut, serta beberapa kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran, seperti kitab Ahkam al-Quran tulisan al-Jassas, al-Jami’ li Ahkam al-Quran tulisan al-Qurtubiyy dan lain-lain.

ii. Tarikh al-Tabari

iii. Kitab Ikhtilah al-Fuqaha’. Ia merupakan antara kitab perselisihan Fiqh terkemuka, khasnya berkaitan dengan ulama’ awal.Dimana dalam kitab tersebut, al-Tabari mendedahkan pelbagai perselisihan dikalangan mujtahid dan menyertakan hujah masing-masing. Iaitu sama ada perselisihan dikalangan mujtahid dan imam mazhab yang masih berterusan mendapat tempat atau telah berlalui ditinggalkan.

MAZHAB AL-THAURI
Pengasasnya adalah Abu Abdullah Sufian ibn Sa’id al-Thauri al-Kufi. Beliau telah dilahirkan di Kufah pada tahun 97 Hijrah dan meninggal dunia di Basrah pada tahun 161 Hijrah. Beliau seorang yang pakar dalam bidang Fiqh juga Hadis dan ulama’ besar dalam berbagai bidang lain hingga mencapai tahap Mujtahid Mutlak. Beliau juga merupakana salah seorang ulama dan imam mujtahid yang tegas dalam menegakkan kebenaran, biarpun ketika berdepan dengan pemerintah dan khalifah.

Beliau seorang yang mempunyai daya ingatan yang amat kuat. Mengenai hal ini, beliau pernah berkata “ Tidak pernah aku lupa sesuatu yang telah aku hafal” Para ulama sepakat mengatakan beliau adalah seorang yang amat pakar dalam bidang ilmu hadith dan fiqh. Beliau hidup dalam keadaan yang amat sederhana. Beliau tergolong dalam kalangan tabii al-tabii.

Sufian Bin Uyainah pernah berkata tentang Sufian al-Thauri “ Aku tidak pernah melihat orang yang alim tentang halal dan haram lebih daripada al-Thauri”

PUNCA MAZHAB AL-THAURI PUPUS
Mazhab ini tidak dapat kekal lama kerana hanya sedikit pengikutnya yang
berusaha mengembang mazhabnya, lalu segalanya lenyap selepas kematiannya walaupun mempunyai ramai murid yang menimba ilmu daripadanya.

Ekoran ilmu beliau yang sangat tinggi itu, Khalifah al-Mansur telah menulis surat kepada beliau untuk dilantik sebagai mufti kerajaan. Walaubagaimanapun, al-Thauri bertindak menolak tawaran tersebut, bahkan beliau mengambil surat khalifah itu dan dicampakkan di dalam Sungai Dajlah, kemudian beliau melarikan diri dan bersembunyi.

Ekoran menghadapi tekanan dari pihak pemerintah, menyebabkan beliau tidak dapat menyebarkan ajarannya secara terang-terangan. Walaubagaimanapun, beliau mempunyai pengikut setia serta bertindak meriwayatkan Fiqh dan Hadis daripadanya juga meriwayatkan kitab beliau. Al-Thauri mati dalam keadaan sembunyi, tanpa dihebohkan dan di kebumikan pada waktu malam hari. Antara pengikut mazhab al-Thauri ialah kalangan penduduk di Yaman juga di Asfahan. Al-Thauri telah mengarang beberapa buah kitab, antaranya adalah: Kitab al-Jami’ al-Kabir, Kitab al-Jami’ al-Saghir dan Kitab al-Fara’id.


MAZHAB AL-LAITH IBN SA’ID

LATAR BELAKANG AL-LAITH
Beliau ialah Al-Laith bin Sa’id bin Abd al-Rahman al-Fahmiyy. Beliau adalah seorang Faqih berbangsa Mesir. Dilahirkan pada tahun 94H di suatu tempat bernama Qalqashandah, daerah Qalyubiyyah, Mesir dan meninggal dunia di Kaherah pada tahun 175H. Jenazahnya di kebumikan di suatu tempat yang bernama al-Qarafah al-Kubra. Keluarganya berasal dari Asfahan di Khurasan. Beliau tergolong dari kalangan tabii al-tabiin.
Beliau menuntut ilmu fiqh dan hadis daripada al-zuhriyy sehingga akhirnya beliau menjadi seorang alim yang paling hebat di Mesir, hinggakan pemerintah dan qadi Mesir pada ketika itu berada di bawah pengaruhnnya . Beliau adalah seorang yang kaya dan amat pemurah. Pendapatan tahunannya berjumlah 80 ribu dinar, namun tidak pernah pendapatannya itu dikenakan zakat kerana dia membahagi-bahagikan dan menyedekahkanya kepada orang ramai.

ILMU-ILMU IMAM AL-LAITH

Al-Laith dikenali sebagai salah seorang daripada ulama’ hadis serta Fiqh. Beliau juga seorang yang mendalami ilmunya dalam bidang tasawuf, ilmu bahasa arab , al-quran dan syair arab. Beliau juga seorang yang bijak bermuzakarah ( berbincang ) secara ilmiah. Beliau pernah mendalami hadis dan ilmu lain di Hijaz serta Iraq. Ramai kalangan ulama’ terkemuka yang mengambil ilmu serta meriwayatkan hadis daripada beliau. Disebabkan keilmuannya yang tinggi, beliau dikatakan standing dengan Imam Mazhab Sunni 4 yang masyhur. Hal itu sebagaimana Imam Syafi’e pernah berkata : “Sesungguhnya al-Laith itu merupakan orang yang paling alim, bahkan melebihi Imam Malik”. Namun para sahabat dan muridnya tidak menyebarkan dan tidak memperluaskannya.

Surat menyuratnya dengan Iman Malik serta perdebatanya terhadap beberapa pandangan Imam Malik menunjukan beliau adalah seorang yang mempunyai ilmu yang luas, kajian dan kefahaman yang mendalam. Didalam kitabnya, Ibn al-Qayyim menyebutkan surat al-Layth bin Sad yang diutuskan kepada Imam Malik.

Pernah Imam Mansur meminta beliau menjadi gabenor Mesir, tetapi beliau menolaknya. Pada zamanya, beliau adalah satu-satunya ulama yang memberi fatwa kepada segala permasalahan yang berlaku di mesir. Namun mazhabnya tidak kekal lama kerana beliau tidak membukukannya dan kerana bilangan pengikutnya adalah sedikit. Oleh itu, ketika berhadapan dengan kemaraan Mazhab Imam Malik dan Imam Syafie di Mesir, mazhabnya tidak dapat bertahan lalu lenyap dalam tempoh masa yang singkat selepas kematianya.


MAZHAB AL-AUZA’I

Ia telah diasaskan oleh Abu ‘Amru Abdul Rahman ibn Muhammad al-Auza’I al-Dimasyqi. Beliau dilahirkan di Ba’labaka pada tahun 88 Hijrah. Ada setengah
pendapat mengatakan beliau dilahirkan di Damsyiq. Beliau meninggal dunia di Beirut pada tahun 157 hijrah dan dikebumikan di bahagian Timur Bandar Beirut. Beliau juga banyak mengembara pada masa mudanya untuk mencari dan menuntut ilmu hadis daripada Ata’ bin Abi Rabah dan al-Zuhriyy. Setelah menjadi ulama’ hadis yang ternama, ramai dari kalangan ulama’ hadis yang besar meriwayatkan hadis daripadanya.

DASAR-DASAR MAZHAB AL-AUZAI

Beliau tidak cenderung kepada penggunaan ijtihad dan qias. Beliau sering menyeru agar berpegang teguh dengan al-sunnah. Oleh itu beliau di kategorikan sebagai ahli hadis . Apabila menjumpai hadis dalam sesuatu masalah , beliau tidak berpegang denganya tanpa berpaling kepada perkara lain.

Beliau adalah seorang penulis yang mahir. Beliau mengarang beberapa risalah yang dapat di kesan hingga kini dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Ketinggian ilmunya dapat dilihat melalui kata-kata al-Walid bin Marthad tentang dirinya “ Aku tidak pernah mendengar perkataan daripada seseorang yang mulia melainkan pendengarnya perlu untuk memastikan diri dengan beliau. Aku juga tidak pernah melihat beliau ketawa berdekah-dekah".

Antara kata-kata beliau yang masyhur ialah “ Jika Allah mengkehendaki keburukan pada sesuatu kaum, maka Allah akan membuka pintu perdebatan kepada mereka dan menegah mereka daripada beramal.” Antara kata-katanya lagi ialah “ Celakalah kepada orang-orang yang mempelajari ilmu fiqh bukan untuk tujuan beribadat dan orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dengan perkara-perkara yang syubhah.”

PUNCA-PUNCA MAZHAB AL-AUZAI PUPUS

Mazhabnya pernah menjadi pegangan penduduk Syam sehingga qadi di Syam pada ketika itu berpegang pada mazhabnya. Kemudiannya mazhab ini
masuk ke Sepanyol. Namun begitu, mazhab ini tidak kekal lama, bahkan kumpulan pengikutnya menjadi semakin berkurangan, dan seterusnya mazhab ini lenyap daripada amalan masyarakat setempat. Mazhab ini tidak dapat bertahan apabila berhadapan dengan kemaraan mazhab Syafie di Syam. Hal itu ekoran mufti dan hakim yang menyandang jawatan di Damsyik waktu itu mengikuti Mazhab Syafi’e.
Antara lain, pada kurun ke 4 hijrah, mazhab al-Auza’i telah tersisih dikalangan penduduk Andalus, ekoran pada waktu itu muncul mazhab Imam Malik disitu . Pandangan-pandangannya hanya disebut dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha sahaja. Sekarang ini mazhab tersebut tidak mempunyai pengikut lagi.

sampai sini dulu la yee..^^

Monday, October 31, 2011

tgk jap....

dah bersarang dah blog aku nie.................T_T

Monday, November 15, 2010

JoM SeLaMi KehidUpAn HANZHALAH...^_^


Nama lengkapnya Hanzhalah bin Abu ‘Amir bin Shaifi bin Malik bin Umayyah bin Dhabi’ah bin Zaid bin Uaf bin Amru bin Auf bin Malik al-Aus al-Anshory al-Ausy. Pada masa jahiliyah ayahnya dikenal sebagai seorang pendeta, namanya Amru.
Suatu hari ayahnya ditanya mengenai kedatangan Nabi dan sifatnya hingga ketika datang, orang-orang dengan mudahnya dapat mengenalnya. Ayahnya pun menyebutkan apa yang ditanyakan. Bahkan secara terang-terangan dirinya akan beriman dengan kenabian itu. Ketika Allah turunkan Islam di jazirah Arab untuk menuntun jalan kebenaran melalui nabi terakhir, namun dirinya mengingkarinya. Bahkan dirinya hasad dengki dengan kenabian Muhammad saw. Namun dengan kebesaran Allah swt. tiak lama kemudian Allah bukakan hati anaknya, Hanzhalah untuk menerima kebenaran yang dibawa Rasulullah saw. Sejak itulah jiwa dan raganya untuk perjuangan Islam.

Kebencian ayahnya terhadap Rasulullah membuat darahnya naik turun. Bahkan meminta izin Rasulullah untuk membunuhnya. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan. Sejak itulah keyakinan akan kebenaran ajaran Islam semakin menancap di relung hatinya. Seluruh waktunya digunakan untuk menimba ilmu dari Rasulullah.
Di tengah kesibukannya mengikuti da’wah Rasulullah yang penuh dinamik, tak terasa usia telah menghantarkannya untuk memasuki fasa kehidupan berumah tangga. Disamping untuk melakukan regenerasi, tentu ada hikmah kurniaan Allah yang tidak mungkin dapat dijangkanya.

Hanzhalah menikahi Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak sahabat ayahnya. Mertuanya itu dikenali sebagai sebagai tokoh munafik, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Dia berpura-pura membela Nabi saw dalam Perang Uhud; namun ketika rombongan pasukan muslim bergerak ke medan juang, dia menarik diri bersama orang-orangnya, kembali ke Madinah.

Sementara itu situasi Madinah dalam keadaan siap siaga. Kaum muslimin sudah mencium gelagat dan gerak-gerik rancangan penyerangan pasukan Abu Sufian. Situasi Madinah sangat genting pada saat itu. Namun walau dalam situasi seperti itu, Hanzhalah dengan tenang hati dan penuh keyakinan akan melangsungkan pernikahannya. Sungguh tindakannya itu merupakan gambaran pemuda yang senantiassa tenang menghadapi pelbagai macam keadaan.

Hanzhalah menikahi Jamilah, sang kekasih, pada suatu malam yang paginya akan berlangsung peperangan di Uhud. Beliau meminta izin kepada Nabi saw. untuk bermalam bersama isterinya. Beliau tidak tahu persis apakah itu pertemuan atau perpisahan. Nabi pun mengizinkannya bermalam bersama isteri yang baru saja dinikahinya.
Mereka memang baru saja menjalin sebuah ikatan. Memadu segala rasa dari dua lautan jiwa. Berjanji, menjaga bahtera tidak akan karam walau kelak badai garang menghadang. Kini, dunia seakan menjadi milik berdua. Malam pertama yang selalu panjang bagi setiap mempelai dilalui dengan penuh mesra. Tidak diharapkannya pagi segera menjelang. Segala gemuruh hasrat tertumpah. Sebab, sesuatu yang haram telah menjadi halal.

Langit begitu mempesona. Kerlip gemintang bagaikan menggoda rembulan yang sedang kasmaran. Keheningannya dihiasi keindahan rembulan, diukirnya do’a-do’a dengan goresan harapan, khusyu’, berharap regukan kasih sayang dari Sang Pemilik Cinta. Hingga tubuh penat itupun bangkit, menatap belahan jiwa dengan tatapan cinta. Hingga, sepasang manusia itu semakin dimabuk kepayang.
Indah…

Sungguh sebuah episode yang teramat indah untuk dilewatkan. Namun disaat sang pengantin asyik terbuai wanginya aroma cinta, seruan jihad berkumandang dan menghampiri gendang telinganya.

“Hayya ‘alal jihad… hayya ‘alal jihad…!!!”

Pemuda yang belum lama menikmati indahnya malam pertama itu tersentak. Suara itu terdengar sangat tajam menusuk telinganya dan terasa menghunjam dalam di dadanya. Suara itu seolah-olah irama syurgawi yang lama dinanti. Hanzalah harus mengeluarkan keputusan dengan cepat. Bersama dengan hembusan angin fajar pertama, Hanzhalah pun segera melepaskan pelukan dari sang isteri.

Dia segera menghambur keluar, dia tidak menunda lagi keberangkatannya, sehingga dia tidak sempat mandi terlebih dahulu. Isterinya meneguhkan tekadnya untuk keluar menyambut seruan jihad sambil memohon kepada Allah agar suaminya diberi anugerah salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid,

Dia berangkat diiringi deraian air mata kekasih yang dicintainya. Ia berangkat dengan kerinduan mengisi relung hatinya. Kerinduan saat-saat pertama yang sebelumnya sangat dinantikannya, saat mereka berdua terikat dalam jalinan suci. Namun semua itu berlalu bagaikan mimpi. Hanzalahpun akhirnya berangkat menuju medan juang untuk memenangkan cinta yang lebih besar atas segalanya. Bahkan untuk meraih kemenangan atas dirinya sendiri.

Kenikmatan yang bagai tuangan anggur memabukkan tidak akan membuatnya terlena. Sehingga, iringan do’alah yang mengantar kepergiannya ke medan jihad. Dia bergegas mengambil peralatan perang yang memang telah lama dipersiapkan. Baju perang membalut badan, sebilah pedang terselip dipinggang. Siap bergabung dengan pasukan yang dipimpin Rasulullah saw.

Berperang bersama Hamzah, Abu Dujanah, Zubair, Muhajirin dan Anshar yang terus berperang dengan pekikan semangat, seolah tidak ada lagi yang dapat menahan mereka. Bulu-bulu putih pakaian Ali, serban merah Abu Dujanah, serban kuning Zubair, serban hijau Hubab, melambai-lambai bagaikan bendera kemenangan, memberi kekuatan bagi barisan di belakangnya.

Tubuh Hanzhalah yang perkasa serta merta langsung berada di atas punggung kuda. Sambil membenahi posisinya di punggung kuda, tali kekang ditarik dan kuda bergerak secepat kilat menuju barisan perang yang tengah bekecamuk. Tangannya yang kekar memainkan pedang dengan gerakan menebas dan menghentak, menimbulkan kesan bak hempasan angin puting beliung.

Musuh datang bergulung. Merimbas-rimbas. Tak gentar, ia justru maku ke hadapan. Menyibak. Menerjang kecamuk perang. Nafasnya tersengal. Torehan luka di badan sudah tidak terbilang. Tujuan utama ingin berhadapan dengan komandan pasukan lawan. Serang! Musuhpun bergelimpangan.

Takbir bersahut-sahutan. Lantang membahana bagai halilintar. Berdentam. Mendesak-desak ke segenap penjuru langit. Hanzhalah terus menerjang. Terjangannya dahsyat laksana badai. Pedangnya berkelebat. Suaranya melenting-lenting. Kilap mengintai. Deras menebas. Berkali-kali orang Quraisy yang masih berkutat dalam lembah jahiliyah itu mati terbunuh di tangannya.

Sementara itu, dari kejauhan Abu Sufian melihat lelaki yang luarbiasa itu. Dia ingin sekali mendekati dan membunuhnya, tetapi semangatnya belum juga cukup untuk membalas dendam kepada pembunuh anaknya di perang Badar itu. Situasi berbalik, kali ini giliran Hanzhalah mendekati Abu Sufian ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan. Abu Sufian terpaksa berhadapan dengannya, satu lawan satu. Abu Sufian terjatuh dari kudanya. Wajahnya pucat, ketakutan.

Pedang Hanzhalah yang berkilauan siap merobek lehernya. Dalam hitungan detik, nyawanya akan melayang. Tapi, dalam suasana genting itu, Abu Sufian berteriak minta tolong, “Hai orang-orang Quraisy, tolong aku.”

Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Syadad bin Al-Aswad yang memang sudah disiagakan untuk menghabisi Hanzhalah, berhasil membaca gerakan Hanzhalah dan menebas tengkuknya dari belakang. Tubuh yang gagah dan tegap itu jatuh berdebum ke tanah, Para sahabat yang berada di sekitar dirinya cuba untuk memberi pertolongan, namun langkah mereka terhenti.

Lantas orang-orang Quraisy di sekitarnya tanpa ampun mengayunkan pedangnya kepada Hanzhalah, dari kiri, kanan, dan belakang, sehingga Hanzhalah tersungkur. Dalam situasi yang sudah parah, darah mengalir begitu deras dari tubuhnya, ia masih dihujani dengan lemparan tombak dari pelbagai penjuru.

Tidak lama, kecamuk perang surut. Sepi memagut. Mendekap perih di banyak potongan tubuh yang tercerabut. Hanzhalah ternyata syahid di medan Uhud. Di sebuah gundukan tanah yang tampak masih basah, jasadnya terbujur.

Sentuhan cahaya terang dari langit membungkus jenazah Hanzhalah dan mengangkatnya ke angkasa setinggi rata-rata air mata memandang. Juga terjadi hujan seketika dan tubuhnya terbolak-balik seperti ada sesuatu yang hendak diratakan oleh air ke sekujur tubuh Hanzhalah. Bayang-bayang putih juga berkelibat mengiringi titisan air hujan. Hujan mereda, cahaya terang padam diiringi kepergian bayang-bayang putih ke langit dan tubuh Hanzhalah kembali terjatuh dengan perlahan.

Subhanallah! Padahal sedari tadi hujan tidak pernah turun setitis pun. Para sahabat yang menyaksikan merasa hairan. Para sahabat kemudian membawa jenazah yang basah kuyup itu ke hadapan Rasulullah saw dan menceritakan tentang peristiwa yang mereka saksikan. Seorang sahabat berkata, “Aku benar-benar melihat malaikat sedang memandikan Hanzhalah di antara langit dan bumi dengan air dari awan dalam sebuah tempat besar terbuat dari perak.” Demikian Urwah ra menegaskan kesaksiannya tentang kesyahidan Hanzhalah di perang Uhud.

Rasulullah meminta agar seseorang segera memanggil isteri Hanzhalah.

Wanita yang dimaksudkan tiba di hadapan Rasul, beliau menceritakan begini dan begini tentang Hanzhalah dan bertanya: “Apa yang telah dilakukan Hanzhalah sebelum kepergiannya ke medan perang?”

Wanita itu tertunduk. Rona pipinya memerah, dengan senyum tipis ia berkata: “Hanzhalah pergi dalam keadaan junub dan belum sempat mandi ya Rasulullah!”

Rasulullah kemudian berkata kepada yang hadir. “Ketahuilah oleh kalian. Bahawasanya jenazah Hanzhalah telah dimandikan oleh para malaikat. Bayang-bayang putih itu adalah isteri-isterinya dari kalangan bidadari yang datang menjemputnya.”
Dengan malu-malu mereka (para bidadari) berkata; “Wahai Hanzhalah, wahai suami kami. Lama kami telah menunggu pertemuan ini. Mari kita keperaduan.”

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (iaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar.” (QS 61:10-12).

Ternyata, jalannya JIHAD “Hayya ‘alal jihad… hayya ‘alal jihad…!!!” di jalan Allah swt untuk memiliki bidadari syurga.. Ayuh kita tingkatkan tekad untuk terus istiqamah dengan jihad yang sedang kita laluinya wahai sahabat-sahabatku. Jangan pernah ada rasa lelah dan lemah kerana motivasi kita bekerja adalah syurga dan ukhrawi. Mari kita mengikuti jejak langkah para sahabat saw. yang sentiasa meletakkan akhirat dan syurga sebagai motivasi amal mereka walau apapun ujian, mehah dan tribulasi yang dihadapi.

Wednesday, October 27, 2010

JaDiLaH sEpErTi RaMa-RaMaTidak ada salahnya, sekali sekala kita merendahkan diri untuk belajar dari makhluk-makhluk Allah yang kecil. Bahkan itulah yang dituntut kepada kita, dengan kerendahan jiwa barulah kita dapat benar-benar merasai kebesaran dan keagungan Allah SWT. Allah SWT tentunya tidak menjadi semua ciptaanNya untuk tujuan main-main atau sia-sia. Lukisan alam yang begitu indah ini adalah gambaran seni dan rapinya ciptaan Allah tetapi manusia yang selalu leka dan lupa diri sentiasa lupa untuk bersyukur. Kata Said Nursi Badi’uzzaman kita kagumkan lukisan tetapi kita lupa kehebatan Pelukisnya.
Sesungguhnya alam yang terbentang luas ini, kata syed Qutb merupakan kitab Rubbubiyyah yang terbentang. Sekiranya kita membuka lembarannya satu demi satu maka kita akan dapat memahami kehebatan Allah SWT. Bahkan ilmu Allah pun tak mampu kita taksir.
Cukuplah kali ini kalau kita melihat rama-rama. Makhluk kecil yang selalu kita terlepas pandang kewujudannya. Ya, rama-rama kecil yang berterbangan di sana sini. Mungkin tidak ramai yang tak sempat untuk mengkagumi seni dan keindahannya. Warna dan coraknya begitu indah dan serasi.

Saya begitu tertarik dengan gambaran penyair Tunisia, Ahmad Mukhtar yang dikemukakan oleh Muhammad Ahmad Ar Rasyid di dalam kitab dakwahnya iaitu Al Muntalaq. Kata-kata yang ringkas tetapi memiliki makna yang cukup mendalam. Tak hairanlah kalau saya tak jemu-jemu membacanya berulang kali.Tenang dalam diamnya,
Lebih jelas dari orang yang berbicara.Memang kecantikan rama-rama tidak lagi dapat dinafikan oleh sesiapa jua yang memiliki mata dan jiwa. Tidak ada bunyi yang dikeluarkan tetapi kita sering saja merasakan kehadirannya. Katakan ada seekor rama-rama yang tersesat masuk ke dalam kelas, rumah atau pejabat kita maka seluruh mata akan tertumpu padanya.

Begitulah syakhsiyah seorang mukmin; pendiam, selalu berfikir, merenung dengan tenang, tidak banyak bicara tetapi diliputi kewibawaan yang berpengaruh. Hati-hati merasa terisi dengan kehadirannya, suasana terasa sunyi tanpanya, majlis semakin bermakna melihat ketibaannya dan jiwa-jiwa menumpang ketenangan dari raut wajahnya. Mukmin itu ibarat permata beserta kilauan keindahannya, ketika bersendirianpun cahayanya begitu jelas dan indah maka apatah lagi apabila permata permata itu dikumpulkan makin terserlah dan indah cahayanya. Segala tingkah lakunya adalah qudwah bahkan diamnya pun menjadi sumber tarbiah.
Bila diamnya terlalu lama,
Tergugahlah ia oleh keharusannya untuk bergerak.

Diam dan istirehat itu adalah sunnah kehidupan, namun seorang mukmin tidak menjadikannya sebagai alasan untuk bermalasan, santai dan lalai melainkan sekadar memenuhi keperluan badani. Bermodalkan ilmu dan keimanan serta semangat dan keazaman, jiwanya sentiasa terdorong untuk beramal.

Namun syaithan tidak pernah mungkir dan lalai dengan janjinya untuk menyesatkan anak-anak Adam. Jiwa seorang mukmin sering tergugah dengan pujian dan sanjungan. Kilauan dunia hampir-hampir menjadikannya lalai dan leka dengan tujuan hidupnya yang hakiki. Namun dengan keimanan yang tertanam dijiwa dan rahmat Allah yang Maha Penyayang sering menjadikannya tersedar dan insaf. Itulah jiwa mukmin, seperti rama-rama yang kadang-kadang terpaku dengan kilauan air yang menjadikannya ta'jub terhadap keindahan dirinya.Betapa sering ia melihat bayangan dirinya, Yang terpantul dari riak air, Seakan-akan bintang yang berkilauan, Sedang permukaan air adalah cakrawalanya. Ia terbang mengelilinginya, Menatapinya dan merindukan seandainya dapat hinggap padanya, Akan tetapi hampir saja ia binasa tenggelam, Andai dirinya tidak segera sedar. Itulah gambaran jiwa yang beriman, Mustahil membodohi dirinya, Jelas sekali perbezaan antara kesesatan dan petunjuk baginya.
Marilah kita menjadi seperti rama-rama, menghiasi diri dengan kemuliaan serta menjadikan amal sebagai keperluan.
^_^...

Thursday, September 30, 2010

HiLaNG KePeKaaN JiWa
Saya tidak pernah bencikan kekayaan bahkan saya tidak dapat bayangkan kerosakan umat ini apabila kekayaan berada ditangan jiwa-jiwa yang rosak aqidahnya. Kekayaan adalah satu rahmat apabila dihubungkan dengan infaq, sedekah dan pengorbanan. Kekayaan juga merupakan bencana dan musibah apabila dikaitkan dengan kemewahan dan pembaziran.

Pernah, anak yang masih kecil menziarahi rumah seorang jutawan bersama ayahnya. Kerana sudah hampir waktu solat lalu mereka singgah untuk solat disebuah surau yang agak usang dan tak terjaga. Setelah selesai solat mereka terus ke rumah jutawan tadi. Ketika itu anak kecil tadi terpandang beberapa buah kereta mewah yang berbaris teratur diperkarangan rumahnya. Kanak-kanak kecil tadi dengan hati yang tulus terus berkata "Banyaklah kereta pakcik ni, kalau jual sebuah tentu boleh baiki surau yang kami singgah tadi." Ayah anak kecil tersebut menjadi serba salah lalu menjawab bagi pihak tuan rumah “Pakcik guna kereta ini untuk kerja dakwah, ajak orang pada Islam.”. Malangnya jawapan itu tidak dapat diterima oleh anaknya tadi "Kalau nak buat kerja dakwah pun takkan perlu banyak sangat kereta, kalau dua atau tiga keretapun dah banyak dah" ayah anak kecil itu terdiam tanpa kata-kata.

Kekayaan adalah suatu rahmat namun kemewahan yang merupakan kekayaan yang tidak terkawal disifatkan oleh Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalul Quran, seperti ‘ulat-ulat yang beracun dan busuk yang akan merosakkan keperibadian seorang mukmin’. Kemewahan menjadikan jiwa kita hilang kepekaan serta arah tuju kita mula kabur. Kita mula hilang pertimbangan antara perkara utama dan kurang utama, keperluan atau sekadar keinginan yang tidak semuanya perlu dipenuhi.
Kemewahan ini seterusnya akan mewariskan jiwa yang hilang kepekaan ini kepada generasi yang bakal lahir nanti. Ibnu khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menggambarkan generasi yang lahir dan membesar dalam kemewahan akan lebih pentingkan diri sendiri. Profesor Hamka pula menggambarkan generasi ini umpama ikan di lombong yang tidak terbiasa dengan arus deras lalu menyebabkan isinya hanyir dan tawar.

Dalam semua hal, kekayaan adalah amanah. Segalanya akan dipersoalkan nanti, dari mana kita memperolehinya dan kemana kita telah belanjakannya. Kekayaan adalah rahmat bagi jiwa yang bertaqwa dan bencana yang merosak jiwa yang lemah keimanannya.

Monday, September 27, 2010

~InGiN DiHaRgAi..?? ~Memang tidak dinafikan, setiap insan ingin dihargai. Inilah fitrah manusia yang kadang-kadang menjadikan kita lupa diri lalu menjadikan pujian, sanjungan, tepukan dan penghargaan sebagai matlamat kehidupan. Kita merasa hebat dengan pujian dan sanjungan dan merasa kerdil dengan penghinaan. Kita tunduk kepada kekejian hanya kerana ingin diri dipuji dan dipandang hebat.Ya, memang kita ingin dihargai kerana disebaliknya itu ialah kasih sayang dan perhatian. Anak-anak ingin dihargai agar ibubapanya bertambah kasih kepadanya. Isteri ingin pengorbanannya dihargai agar kasih suami tidak tertumpah pada yang lain. Suami, ingin dihargai agar kesetiaannya tidak diragui. Begitu juga dalam barsahabat, ingin dihargai agar terbukti keikhlasan dalam perhubungan.Saya tidak ingin mengatakan perasaan ‘ingin dihargai’ ini suatu yang jelek dan berdosa kerana itulah fitrah manusia. Perasaan ini jugalah yang wujud dalam diri saya sendiri. Namun sahabat-sahabatku, ada sesuatu yang lain yang seharusnya kita cari. Sesuatu yang akan menghidupkan jiwa kita, membimbing hati dan mendidik nafsu kita. Sesuatu yang akan meringankan jiwa kita ketika ujian kehidupan melanda, yang menghilang kerisauan ketika hati terasa tinggi dan terancam dengan jurang kemiskinan. Jiwa inilah yang akan menjadi tenang dan penuh kesyukuran ketika kemewahan mewarnai kehidupan.
Carilah keredhaan Allah, kerana bersamanya adalah ketinggian dan kemuliaan hakiki. Manusia tidak lagi hanya memuji kita tetapi mencontohi kita serta menjadikan diri kita sebagai pembimbing kehidupan. Jiwa kita tidak lagi takutkan kemiskinan, penghinaan atau terlarut dengan kekayaan dan kemasyhuran. Kita tidak lagi terkeliru dipersimpangan atau terkandas dalam pelayaran kehidupan. Kita merasa mulia ketika dihina manusia dan merasa diri ini kerdil ketika pujian dan sanjungan menghujani jiwa.

Wednesday, September 22, 2010

aPa yG kITa KeJaR...!!!

Assalamuaikum…Alhamdulillah…syukur kepada Allah swt..kerana masih bg kita peluang untuk bernafa, baygkan kalu Allah x pedulikan kita…bagaimanakah keadaan kita..?? kita sering melakukan dosa tetapi Allah tetap memberi kita kesenangan hidup di atas muka bumi ini Tidakkah kita dikira kejam….????? Same-samelah kita menghayati dan bermuhasabah..~~

Seorang raja berhajat menghadiahkan sesuatu kepada salah seorang pengawalnya. Lalu dia dipanggil menghadap ke istana. “paculah kudamu sejauh mana yang mampu. Sejauh mana kamu pergi, selebar itulah tanah yang kamu miliki.” Titah raja. Pengawalnya tersenyum girang mendengar tawaran itu. Hatinya mula berbisik, ‘lagi jauh perjalananku, lebih luaslah tanah yang akan kuperoleh’.

Tanpa berfikir panjang, pengawal itupun melompat ke atas kudanya. Dia memecut laju. Laju bagaikan derasnya tiupan angin. Hajatnya mahu sampai sejauh mungkin agar keluasan tanah yang di peroleh lebih banyak. Apabila kudanya penat, dibelasahnya binatang itu agar terus memecut, lapar, dahaga, letih langsung tidak dihiraukan. Dia tak mahu berhenti rehat walaupun sesaat kerana perasaan tamaknya berkata, jika berhenti rugi. Bagaimanapun kerana terlalu penat, kudanya terjelopok jatuh lalu pengsan. Pengawal itu jatuh tersepuk ke bumi. Badannya terlalu lemah dan langsung tidak berdaya untuk bangun. Digagahi juga, kerana keinginan untuk menambah keluasan tanah mengatasi segalanya. Akhirnya di situ juga dia jatuh dan terlantar keseorangan. Tanah yang luas beratus hekta yang menjadi miliknya tidak menbawa erti apa-apa. ‘kenapa aku terlalu tamak?’ tanyanya yang ketika itu tersandar pada pangkal sebatang pohon..’ sekarang ajalku semakin hampir.

‘Apakah aku masih perlukan tanah seluas ini? Padahal aku cuma perlukan sedikit tanah untuk untuk mengambus jenazahku,’ rungut pengawal itu kesal.

Kekesalannya bagaimanapun sudah terlambat!

Apa yang dialami pengawal itu sama dengan kehidupan kita. Kita abaikan masa, kesihatan, pelajaran. Kita juga sering leka dalam meniti arus kehidupan dan sering lupa terhadap tanggungjawab sebagai hamba Allah.

Percayalah…suatu hari nanti, kita akan tersedar dari lena. Ketika itu baru kita tahu bahawa perjalanan kita sudah terlalu jauh tersasar dari landasan. Bekalan yang kita timbun selama ini langsung tidak membantu. Sayangnya, ketika kita tersedar ia telah terlalu lambat. Kita tak mampu memutar jarum jam ke belakang. Kita tak mampu mengutip semula apa yang tercicir.

Ingatlah! Kehidupan ini bukan untuk mengejar kekayaan atau keseronokkan semata-mata atau bermati-matian mendapatkan kuasa, ataupun bertungkus lumus mendapatkan pengiktirafan manusia. Seharusnya kita bekerja untuk untuk menikmati keindahan alam ciptaan Allah ini serta memperkasakan diri untuk berhadapan dengan Allah.

Alangkah baiknya jika kehidupan ini seimbang antara bekerja, belajar, berubudiyyah, bergembira. Barulah kita dapat membahagikan masa antara keluarga, sahabat-sahabat, diri sendiri dan tanggungjawab. Hanya keimanan yang mampu mengenal pasti apa yang utama dalam kehidupan. Reda Allah bukan itulah impian semua manusia, hanya insane terpilih yang mampu merasainya..Alhamdulillah kita dipilih untuk merasai kemanisan tarbiyah..berada dalam bi’ah solehah. Jadi rancanglah apa yang hendak kita buat sepanjang usia yang masih berbaki ini. Marilah kita kembalikan kehidupan kita sepertimana yang Allah inginkan.


Wahai sahabat-sahabatku,

Orang yang mencintai Allah itu tenang. Kebahagiaan hatinya ada pada solat. Sedangkan orang yang lalai dan berpaling tadah, tidak mendapat apa-apa manfaat pun. Bahkan solat terasa berat baginya. Ketika ia mengerjakan solat seolah-olah ia berada di atas bara api hingga ingin cepat menyelesaikannya. Maka ia tidak mendapat ketenteraman dan kebahagiaan hati di dalam solatnya.